Gustav Klimt: Vienna – Japan 1900
クリムト展 ウィーンと日本 1900

2019
Klimt_1
Klimt_2
Klimt_3
Klimt_4
Klimt_5
Klimt_6
Klimt_7
Klimt_8